Dutch Bill Of Rights 1795

The Rights of the Human and of the Civilian

De Rechten van den MENSCH en van den BURGER

High res version bron

De Rechten van den MENSCH en van den BURGER

The rights of the Human and of the Civilian

1795

HET EERSTE JAAR DER BATAAFSCHE VRIJHEID

THE FIRST YEAR OF THE BATAVIAN LIBERTY

ARTICUL I.

Alle Menschen worden met gelijke Rechten gebooren en deze Natuurlijke Rechten kunnen hun niet ontnomen worden.

All Humans are born with equal Righs and these Natural Rights cannot be taken away from them [i.e. are inalienable].

II.

Deze rechten bestaan in Gelijkheid, Vrijheid, Veiligheid, Eigendom en Tegenstand aan Onderdrukking.

These rights exist in Equality, Freedom, Security, Property and Resistance to Oppression.

III.

De Vrijheid is de magt welke aan ieder Mensch toekomt om te mogen doen al het gene anderen in hunne Rechten niet stoort; de Natuurlijke bepaling der Vrijheid bestaat derhalve in deze stelling: DOE NIET AAN EENEN ANDEREN HETGENE GIJ NIET WILT DAT AAN U GESCHIEDE.

Liberty is the power deserved to every Human to be allowed to do everything which does not disturb others in their Rights; the Natural determination of Liberty therefore exists in this rule: DO NOT UPON OTHERS THAT WHICH YOU DO NOT WANT TO HAPPEN UPON YOU.

IV.

Het is dus ieder geoorloofd zijne gedachten en gevoelens aan anderen, het zij door middel van de Drukpers, of op eenige andere wijze, te openbaaren.

Everyone is therefore permitted to express (publish) his thoughts and feelings to others, be it through the Printing Press, or by any other way.

V.

Ieder Mensch heeft het Recht om God zodanig te dienen als hij wil; zonder daarin, op enigerlei wijze, gedwongen te kunnen worden.

Every Human has the Right to serve God in such a way as he wants to; without it being possible to be forced therein, in any way.

VI.

De Veiligheid bestaat in de zekerheid van door anderen niet gestoord te zullen worden in het uitoefenen van zijne Rechten, noch in het vreedzaam bezit van wettig verkreegene eigendommen.

Security exists in the certainty of not to be disturbed by others in the exercising of his Rights, nor in the peaceful possession of lawfully obtained possesions.

VII.

Ieder moet stem hebben in de Wetgeevende Vergadering der geheele Maatschappij; het zij persoonlijk, het zij door eene, bij hem mede gekozene, Vertegenwoordiging.

Everyone should have a voice (vote) in the Lawgiving Assembly of the whole Society; be it personally, be it by a, co-elected by him, Representative Body.

VIII.

Het oogmerk van alle Burgerlijke Maatschappijen moet zijn, om aan de Menschen het vreedzaam genot van hunne Natuurlijke Rechten te verzekeren.

The objective of all Civil Societies must be, to insure the People the peaceful enjoyment of their Natural Rights.

IX.

De Natuurlijke Vrijheid van alles te mogen doen wat anderen in hunne Rechten niet stoort, kan nimmer verhinderd worden, dan wanneer het oogmerk der Burgerlijke Maatschappij zulks volstrektelijk vordert.

The Natural Freedom of being allowed to do anything which does not disturb others in their Rights, can never be prevented, except when absolutely required for the objective of the Civil Society.

ARTICUL X.

Diergelijke bepalingen der Natuurlijke Vrijheid mogen niet gemaakt worden, dan door het Volk, of deszelfs Vertegenwoordigers.

Such provisions of the Natural Freedom are not allowed to be made, but by the People, or their Representatives.

XI.

Niemand kan derhalve verplicht worden iets van zijne bijzondere eigendommen aan het algemeen te moeten afstaan, of opofferen; zonder dat zulks door den wil des Volks, of van deszelfs Representanten, uitdrukkelijk bepaald zij, en na eene voorafgegane schadevergoeding.

Nobody can therefore be forced to relinquish, or sacrifice, anything of his special properties to the common good; without such having been expressly provided by the will of the People, or their Representatives, and after a preceding compensation.

XII.

De Wet is de vrije en plechtige uitdrukking van den algemeenen wil; zij is voor allen gelijk, het zij om te straffen, het zij om te belonen.

The Law is the free and solemn expression of the general will; she is equal for everyone, be it to punish, be it to reward.

XIII.

Niemand mag gerechtelijk beschuldigd, gearresteerd en gevangen gezet worden, dan in zodanige gevallen en volgende zodanige formaliteiten als welke, door de Wet zelfve, te vooren bepaald zijn.

No one may be brought to justice, arrested and put in prison, but in such cases and following such formalities as which are provided beforehand, by the Law itself.


To be finished. As of here, only a quick and dirty Google translation:

XIV.

Ingevalle het noodzakelijk geoordeeld wordt iemand gevangen te neemen, mag een ieder niet strenger behandeld worden, dan volstrekt nodig is om zig van zijn persoon te verzekeren.

Inge Valle judged it necessary to obtain your lots caught someone, everyone should be treated no more stringent than is absolutely necessary to zig of person to insure.

XV.

Daar alle Menschen gelijk zijn, zijn zij ook alle verkiesbaar tot alle Ampten en Bedieningen, zonder eenige andere redenen van voorkeur dan die van deugden en bekwaamheden.

As all men are equal, they are all eligible to all Offices and controls, without any other reasons of preference than that of virtues and abilities.

XVI.

Een iegelijk heeft het Recht om van ieder Amptenaar van het publiek bestuur, rekening en verantwoording van deszelfs bewind te helpen afvorderen.

Every one has the Right of every Officer of the public governance, risk and responsibility of government to help deszelfs afvorderen.

XVII.

In het Recht van ieder Burger om zijne belangen in te brengen bij hun, aan welke de publieke magt toevertrouwd is, kan nooit de geringste bepaling gemaakt worden.

In the Right of every citizen to his interests in bringing their, to which public power is entrusted, never the slightest provision can be made.

XVIII.

De Soevereiniteit berust bij het geheele Volk en geen gedeelte deszelfs kan zich dezelve aanmatigen.

The Sovereignty rests with the People as a whole and no part thereof can claim it for itself.

XIX.

Het volk heeft, ten allen tijde, het recht om zijne Regeerings-vorm te veranderen, te verbeteren of eenen geheel anderen te verkiezen.

The people have, at all times, the right to change or improve their way of Government, or to chose a completely different one.

--:--

EEN HART EEN HAND VOOR 'T VADERLAND

A HEART A HAND FOR THE FATHERLAND

Under the following verse:

VERLICHTING schept haar glans uit GODS oneindig wezen.

En zij bestraalt den grijzen TYD.

MINERVA doet elk vorst haar Wapenrusting vreezen, Aan 't heil der volken toegewijd.

GELIJKHEID leert ons gul, als broeders, samen leven, Beschermd, verdedigd door DE WET.

Zo word de VRYHEIDSSPEER eendragtig opgeheven, En, als 's LANDS OUTER, vastgezet.

Zo zal DE ZEGEKRANS der VREDE hen bekronen, Die fier DE RECHTEN VAN DEN MENSCH zig waardig tonen!

LIGHTING creates its luster from GOD infinite being.

And they irradiate the gray TYD.

MINERVA does any frost Armor her fear at 't salvation of nations committed.

EQUALITY teaches us generous, as brothers, living together, protected, defended by THE LAW.

So get the VRYHEIDSSPEER eendragtig lifted, And, as the country's OUTER, put down.

Thus, the crown of PEACE crown them, who proudly THE RIGHTS OF THE HUMAN zig worthy show!

Outer = altaar.