Puinhopen 96 Jaar Einstein Relativiteit

De puinhopen van 106 jaar Einstein relativiteit.

De afgelopen week stonden de kranten vol van de ontdekking van "onmogelijke" deeltjes die sneller gaan dan het licht. Een maand geleden is er een "onmogelijke" ster ontdekt en eerder bleken de Pioneer ruimtesondes ook al te weigeren zich aan de regels te houden. En zo wordt de gevestigde wetenschap langzaam maar zeker gedwongen terug te keren naar de realiteit, de realiteit van het bestaan van een fysieke ether met vloeistof-achtige eigenschappen. Het onvermijdelijke resultaat zal zijn dat Einstein's theorie de geschiedenisboekjes in zal gaan als één van de grootste dwalingen die de wetenschap ooit heeft voort gebracht, een dwaling waarnaar men in de toekomst met evenveel ongeloof zal terugkijken als naar het ‘Aarde is plat’ concept. De relativiteitstheorie gaat namelijk niet alleen in tegen het gezond verstand, zo Tesla al in 1932 zei, er is ook een fundamentele denkfout gemaakt bij het opstellen van de Maxwell vergelijkingen. Dit leidde uiteindelijk tot de onjuiste relativiteitstheorie, hetgeen hieronder wordt aangetoond. Het is dan ook niet overdreven om te stellen dat de gevestigde wetenschap een soortement van religieuze ervaring zal gaan meemaken.

De gevestigde wetenschap heeft de plank volledig mis geslagen door Nikola Tesla te vergeten en Albert Einstein op een voetstuk te plaatsen. De logisch denkende realist Tesla veegde in 1932 al de vloer aan met de relativiteitstheorie en bewees daarmee voor de zoveelste keer zijn tijd ver vooruit te zijn:

"Er moge dan worden afgeleid dat ik zinspeel op het bestaan van een kromming van de ruimte zoals die door de relativiteitsleer verondersteld wordt te bestaan, maar niets zou verder van mijn gedachten kunnen staan. Ik blijf er bij dat de ruimte niet gekromd kan zijn, om de eenvoudige reden dat ze geen fysische eigenschappen kan hebben. Dan zou men net zo goed kunnen zeggen dat God fysische eigenschappen heeft. Die heeft hij niet, alleen kenmerken en die hebben we zelf bedacht. Van fysische eigenschappen kunnen we alleen spreken als we het hebben over materie die de ruimte opvult. Te zeggen dat de ruimte wordt gekromd door de aanwezigheid van grote lichamen is het zelfde als zeggen dat iets krachten kan uitoefenen op niets. Ik weiger dan ook zo'n beeld aan te hangen."

Is het niet prachtig hoe Tesla met eenvoudige logica in feite de gehele moderne fysische wetenschap in zijn hemd zet?

Denk er maar eens goed over na. Ruimte is in het Engels letterlijk niets, "no thing", nothing. Het maakt geen deel uit van iets fysieks, iets dat je kunt aanraken of anderzins een interactie mee kunt hebben. Het is geen "ding", het is het "niets", de leegheid, waarin fysieke "dingen" zich bevinden. En de manier waarop we deze leegheid beschrijven is niets meer en niets minder dan een abstracte definitie, een afspraak, een pure gedachtenconstructie om bij te houden wat, welk "ding", zich waar op welk moment bevindt. Net als een schatkaart: twintig stappen noord, dertig stappen west. Zeggen dat de ruimte gekromd wordt door zware lichamen, is in feite hetzelfde als zeggen dat een landkaart krom trekt omdat de dorpen en steden die er op afgebeeld staan zo zwaar zijn. Kortom: als je theorie er op uit draait dat je je abstracte (niet-fysieke) logica moet aanpassen om de zaak kloppend te krijgen, dan is er iets goed mis met je theorie, hoe vaak je hem ook herhaalt en predikt. Tesla verwoordde het zo:

"De theorie is een massa fouten en misleidende ideeën die regelrecht in gaan tegen de leer van grote wetenschappers uit het verleden en zelfs het gezonde verstand.
De theorie omarmt al deze fouten en drogredeneringen en kleedt zie in prachtig wiskundig gewaad dat fascineert, bedoezelt en mensen blind maakt voor de onderliggende fouten. De theorie is als een bedelaar in paars gekleed, die onwetende mensen voor een koning aanzien. Haar aanhangers zijn zeer briljante mensen, maar ze zijn eerder metafysici dan wetenschappers. Geen enkele van de stellingen van de relativiteitstheorie is bewezen."

Waarvan akte.

Overigens wist Tesla al voor 1931 de snelheidslimiet te doorbreken met zijn systeem van draadloze transmissie van energie. Het principe van dit systeem is dat hij longitudinale golven door het binnenste van de aarde stuurt, welke zich een snelheid van pi/2 keer de lichtsnelheid voortplanten. Hij kwam op het idee van de mogelijkheid om golven via de aarde zelf te versturen nadat hij had geobserveerd dat bliksem staande golven door de aarde laat gaan. Zijn op die observatie gebaseerde systeem om energie draadloos wereldwijd te versturen wordt dan ook door weinigen begrepen. Eric Dollard beschrijft het correct in zijn boek "The Theory of Wireless Power".

Maar goed, nu de teller van "onmogelijke anomaliteiten" inmiddels op drie staat kan men gerust stellen dat bewezen is dat de relativiteitstheorie niet klopt. Nader onderzoek leert dat de oorsprong van de fouten in de relativiteitstheorie te vinden is in de Maxwell vergelijkingen. Deze vergelijkingen beschrijven wiskundig het verschijnsel electro-magnetisme, ofwel het electromagnetisch veld. Bij het opstellen van deze vergelijkingen is een fundamentele fout gemaakt.

De wiskundige James Clerk Maxwell stelde zijn vergelijkingen op aan de hand van de experimenten van Michael Faraday. Hij ging er daarbij van uit dat het electromagnetische veld wordt veroorzaakt door ladingsdragers, materie dus. Tegenwoordig weten we vanuit het deeltje-golf dualiteitsprincipe en de quantum mechanica dat materie, massa, niets anders is dan gelocaliseerde electromagnetische golven. Met andere woorden: er zit een gat in de uitleg van de reguliere wetenschap waar je met een vrachtwagen doorheen kunt rijden.

Ofwel de velden veroorzaken de materie, ofwel de materie veroorzaakt de velden, maar niet allebei tegelijk.

Het moge onderhand toch wel duidelijk zijn dat de quantum mechanica in deze correct is en dat dus de Maxwell vergelijkingen onjuist of op zijn minst incompleet zijn. Zowel het electrische als het magnetische veld kunnen op zichzelf bestaan en kunnen zich ook door de ruimte uitbreiden. Wanneer vervolgens de Maxwell vergelijkingen gecorrigeerd worden voor deze omissie, zoals Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl in zijn paper "Faraday or Maxwell?" doet, dan hebben we in feite het aloude ether model terug. Gevolg hiervan is uiteindelijk dat Einstein's relativiteitstheorie naar het rijk der fabelen verwezen dient te worden.

Omdat Maxwell aannam dat ladingsdragers de veroorzakers waren van de velden, wordt er impliciet namelijk ook een zeker referentie-kader gekoppeld aan de beschrijving van de velden en dat leidt er vervolgens toe dat de Maxwell vergelijkingen niet invariant zijn voor de zogenaamde Galilei-transformatie. Dit klinkt ingewikkeld, maar als je bijvoorbeeld een golfje in een glas water in een voorbijrijdende trein wil beschrijven, dan moet je rekening houden met het snelheidsverschil tussen waarnemer en trein. Welnu, dat is al wat de Galilei-transformatie doet. Om dus de ten gevolge van de velden in de ether optredende golven "generiek" kunnen beschrijven, dan moet je in feite dezelfde correctie toepassen. En omdat men voor alle klassieke mechanica wetten deze correctie kan toepassen, noemen we deze "invariant" voor de Galilei-transformatie:

"De wetten van de Klassieke mechanica gelden in ieder inertiaalstelsel, dat wil zeggen in alle stelsels die ten opzichte van elkaar eenparig bewegen (dat wil zeggen: met constante snelheid), of stilstaan. Dit kan gedemonstreerd worden door een trein of vliegtuig. Als de ramen gesloten zijn kunnen we de 'absolute' snelheid ervan niet opmerken, noch meten. We noemen de overgang van een coördinatenstelsel op een ander dat ten opzichte van het eerste eenparig beweegt een Galilei-transformatie, en de klassieke natuurwetten Galilei-invariant.
Dit alles veranderde nadat James Clerk Maxwell de Maxwellvergelijkingen formuleerde, die de wetten van elektriciteit en magnetisme in een enkel stelsel bijeenbracht. Uit deze vergelijkingen volgde de lichtsnelheid in vacuüm, en deze bleek niet invariant te zijn voor een Galilei-transformatie. Het beroemde Michelson-Morley-experiment leerde echter dat de lichtsnelheid in alle richtingen dezelfde was, ongeacht de richting ten opzichte van de beweging van de Aarde."

Bij de Maxwell vergelijkingen bleek de normale Galilei-transformatie dus niet te werken. Met andere woorden: de Maxwell vergelijkingen zijn niet invariant voor de Galilei transformatie. Dit wordt echter uiteindelijk veroorzaakt door de onjuiste aanname dat de velden veroorzaakt worden door materie. Zo enkele jaren geleden betoogd werd door Dr. Charles Kenneth Thornhill heeft men daarom zijn toevlucht genomen tot de zogenaamde Lorentz transformatie, wiskundig correct maar in feite klinkklare onzin in termen van het hebben van enige fysische betekenis. Deze Lorentz transformatie eist dat de lichtsnelheid constant is, terwijl we weten dat dat niet het geval is.

De lichtsnelheid verschilt immers in verschillende materialen, verschillende media, en is in materialen lager dan die in de ruimte. En aangezien materialen bestaan uit elementaire deeltjes is duidelijk dat de aanwezigheid van (elementaire) deeltjes de lichtsnelheid beïnvloedt. Dit is waardoor lichtstralen bijvoorbeeld breken bij de overgang van lucht naar glas. En aangezien we tevens vanuit het deeltje-golf dualiteitsprincipe weten dat alle electromagnetische golven in het Universum ook deeltjes zijn en we weten dat het Universum vol zit met allerlei electromagnetische golven (dus deeltjes), is duidelijk dat overal in het Universum de lichtsnelheid beïnvloed wordt door de aanwezigheid van allerlei soorten deeltjes. De stelling dat de lichtsnelheid binnen het Universum constant is dan ook absoluut onhoudbaar.

Conclusie:

1. Het begrip "ruimte" is een abstract begrip, te vergelijken met een landkaart. Deze kan niet gekromd zijn, omdat ze geen fysische eigenschappen kan hebben.

2. De beschrijvingen van de velden (Maxwell vergelijkingen) zijn incorrect, vanwege de onjuiste aanname dat de velden veroorzaakt worden door deeltjes. Wanneer deze fout hersteld wordt, is de normale Galilei transformatie van toepassing die geen constante lichtsnelheid vereist.

3. De lichtsnelheid is niet constant binnen het Universum en dus kan de Lorentz transformatie sowieso niet toegepast worden, zelfs al zou hij enige fysische relevantie hebben.

En dat betekent dat de bodem onder de hele relativiteitstheorie vandaan valt.

Q.E.D.

Vervolgens is het werk van Hans Jenny uiterst interessant. Hij laat in een aantal adembenemende video's zien wat je zoal kunt doen met geluidsgolven, o.a. in een bakje met water (deel 1, 2 en 3). Hij laat zien dat er allerlei geometrische figuren gevormd kunnen worden, waarbij materie met behulp van staande geluidsgolven in de vloeistof als vanzelf in bepaalde gebieden samenstromen en uit andere gebieden weg blijven. En dat is dus ook wat er in de ether gebeurt. En daarmee is zwaartekracht eenvoudigweg een electrostatisch verschijnsel dat veroorzaakt wordt door longitudinale staande golven in de ether die ook de geometrie van het zonnestelsel, het melkwegstelsel, enzovoort bepalen. Alles is dus met alles verbonden via die staande golven.

Nou ja, en als je er zo fundamenteel naast zit met je theorie, dan hoeft het weinigen te verbazen dat je af en toe tegen vreemde resultaten aan loopt. De gerapporteerde Pioneer anomaliteit is eenvoudigweg het gevolg van de verdeling van de etherdruk in de ruimte, diezelfde etherdruk die er voor zorgt dat onze planeet in zijn baan blijft.

En voor de mensen die nog altijd op zoek zijn naar die etherwind die men nooit heeft kunnen vinden: deze oefent in de buurt van het aardoppervlak een dusdanige kracht uit op materie dat deze met ongeveer 9.81 m/s2 versnelt in de richting van de aarde. Deze nog altijd onbegrepen kracht is dan ook vrij eenvoudig op te heffen met behulp van zeer hoge elektrische spanningen, zoals Thomas Townsend Brown in de zestiger jaren met zijn "mysterieuze" anti-zwaartekracht experimenten aantoonde. (Recentelijk dunnetjes over gedaan door Jean-Louis Naudin).

Het is dan ook hoog tijd om de aloude ethertheorie in ere te herstellen en terug te keren naar "realiteit" in plaats van "relativiteit". En dat lijkt me, eerlijk gezegd, relatief eenvoudig.

Ir. Arend Lammertink, 26 september 2011.

Zie ook de Engelstalige versie van dit artikel met o.a. een update en wat meer referentie materiaal.


Voor het geval u het idee mocht hebben gekregen dat ik weinig waardering heb voor Einstein, hierbij mijn favoriete quote van deze grote wetenschapper:

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.”

Hier ben ik het helemaal mee eens:

"Kwantummechanica is zeker indrukwekkend. Maar iets in mij zegt me dat het nog niet het ware is. De theorie zegt heel veel, maar ze brengt ons niet echt dichter bij het geheim van De Oude. Ik ben ervan overtuigd dat Hij niet met dobbelstenen werpt."

En deze mag er helemaal zijn:

"A human being is a part of a whole, called by us _universe_, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest... a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty."

WOW!

Mijn betoog en directe stellingname tegen "de puinhopen van 106 jaar Einstein relativiteit" is dan ook gericht tegen de relativiteitstheorie als zodanig, maar zeer zeker ook tegen de manier waarop deze heden ten dage door de gevestigde wetenschap zo ongeveer als absolute waarheid wordt gepredikt. Men presteert het om goed onderbouwde kritiek zoals die van Thornhill en Meyl eenvoudigweg te negeren en/of te ridiculiseren. En als men hier stelling tegen wil nemen, dan heeft men helaas weinig andere keus dan de botte bijl te hanteren. Het is erg jammer dat dat vandaag de dag nodig is, maar goed, het zij zo. Het is hoog tijd dat de fundamentele fouten die gemaakt zijn recht gezet worden, want met de "pappen en nat houden" politiek van de gevestigde wetenschap komen we geen stap verder.

Voor de liefhebbers ook nog een quote van Tesla:

"According to the relativists, space has a tendency to curvature owing to an inherent property or presence of celestial bodies. Granting a semblance of reality to this fantastic idea, it is still self-contradictory. Every action is accompanied by an equivalent reaction and the effects of the latter are directly opposite to those of the former. Supposing that the bodies act upon the surrounding space causing curvature of the same, it appears to my simple mind that the curved spaces must react on the bodies and, producing the opposite effects, straighten out the curves. Since action and reaction are coexistent, it follows that the supposed curvature of space is entirely impossible."

Luister ook naar de special op Argusoog radio over vrije energie, waar ik aan meegewerkt heb:

http://www.argusoog.org/2011/09/thema-uitzending-vrije-energie-24-september-2011/

Een eerdere versie van dit artikel is hier gepubliceerd. Ook hier is dit artikel te vinden en kan er over gediscusseerd worden. En hier is de abstract gepubliceerd en is een discussie mogelijk.

Dit artikel mag vrij gekopieerd, verspreid en/of gepubliceerd worden, al dan niet gedeeltelijk. Een vermelding van de bron www.tuks.nl en de naam van de auteur wordt op prijs gesteld. Desgewenst is hier (kleine versie) een foto van de auteur te vinden die eveneens vrij te gebruiken is.


Over Arend Lammertink:

Arend Lammertink heeft Electrotechniek gestudeerd aan de Universtiteit Twente. Na zijn studie is hij aan de slag gegaan als software engineer. Hij heeft onder ander gewerkt aan OpendTect, een open source interpretatie systeem voor seismiek. Arend woont al ruim 12 jaar met veel plezier in Goor, samen met zijn vrouw en drie kinderen. Hij is opgegroeid in Markelo, waar zijn familie een boerderij annex restaurant had, thans gerund door zijn broer die zelf in de keuken staat. Arend weet uit ervaring dat Jan-Willem lekker kan koken. De favoriete trekker van de familie Lammertink is de Massey Ferguson 35.

In zijn vrije tijd houdt Arend zich al geruime tijd bezig met de theorie van fundamentele fysica en dan met name op het gebied van vrije energie. Aan de hand van de theorie van Prof. Dr. rer. nat. Claus W. Turtur heeft hij de conclusie getrokken dat het in principe mogelijk is energie aan het actieve medium te onttrekken en op die manier het energie-probleem op te lossen. Hij is enige tijd geleden begonnen aan een artikel over deze materie, wat inmiddels hier en daar achterhaald is, maar de introductie van de fundamentele principes is nog altijd de moeite van het lezen waard. Hij bediscusseert zijn ideeën tegenwoordig vooral op het energetic forum, waaronder uiteraard de fouten in de Einstein theorie.

In 2010 was hij betrokken bij de oprichting van de Piratenpartij en heeft hij zich kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer.

Daarnaast is hij bestuurslid van de stichting Vrijschrift.org, welke werkt aan bewustwording van de economische en maatschappelijke betekenis van vrije kennis en cultuur voor onze samenleving. Hij heeft namens deze stichting deelgenomen aan de campagne tegen softwarepatenten, waarbij hij veel kennis heeft opgedaan over het functioneren van de Europese politiek. Florian Müller schreef een boek over het verloop van deze campagne, waarin Arend ook genoemd wordt.

Tot slot is Arend al jaren lid van de Markelose Ossenhoornblazers. Hij heeft ook de pagina op Wikipedia over het Ossenhoornblazen geschreven.

Arend is via email te bereiken via lamare op het gmail punt com domein.